Mogućnosti i porezne obveze privatnih iznajmljivača – nerezidenata

Što su, sukladno hrvatskim poreznim propisima, obveze građana, nerezidenta RH (državljana zemalja članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora) kad u RH iznajmljuju stanove, sobe i postelje putnicima i turistima, ili kad organiziraju kampove?

1. POREZ NA DOHODAK – Obvezan je u roku od 8 dana od dobivanja Rješenja o pružanju usluga u domaćinstvu prijaviti se nadležnoj ispostavi porezne uprave prema mjestu nekretnine, prijaviti se u registar obveznika poreza na dohodak.

Porez na dohodak utvrđuje se kao razlika primitaka i izdataka (po blagajničkom načelu – u trenutku plaćanja odnosno naplate).

Porezna obveza utvrđuje po izradi godišnje prijave poreza na dohodak. Prilikom sastavljanja prijave, sučeljavaju se primici i izdaci (poreznom obvezniku se priznaje se mjesečni osobni odbitak u iznosu od 2.600,00 kn mjesečno), te se utvrđuje porezna osnovica. Na tako utvrđenu osnovicu, obračunava se i plaća porez na dohodak.

Prijava se predaje do kraja veljače za prethodnu godinu, a obveza plaćanja poreza nastaje danom predaje porezne prijave (od 1.1.2016.)

Porezne stope:

Do 26.400,00 kn

12 %

Iznad 26.400,00 do 158.400,00

25 %

Iznad 158.400,00

40 %

Poslovne knjige (sukladno Zakonu o porezu na dohodak):

– Knjiga primitaka i izdataka

– Evidencija o tražbinama i obvezama

– Knjiga prometa (nije potrebno ako se KPI vodi ažurno na dnevnoj bazi)

– Knjiga dugotrajne imovine

! Mogućnost – ulazak u sustav poreza na dobit (treba odobriti Porezna uprava)

Porez na dobit utvrđuje se kao razlika prihoda i rashoda (po načelu nastanka poslovnog događaja).

Porezna stopa – 20% utvrđene porezne osnovice.

2. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – Petnaest dana prije obavljanja prve isporuke u tuzemstvu obvezan je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i zatražiti dodjelu PDV ID broja. Zahtjevi se predaje Područnom uredu Zagreb.

Nerezidenti su dužni izdavati račune i voditi poslovne knjige u skladu sa zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost čini naknada za isporučena dobra, odnosno obavljene usluge.

Stopa PDV-a iznosi 13% za usluge smještaja, odnosno usluge smještaja sa doručkom i slično.

Porezni obveznih ima pravo priznavanja pretporeza po ulaznim računima.

Poslovne knjiga (sukladno Zakonu o PDV-u):- Knjiga ulaznih računa za primljena dobara i usluge

– Knjiga izlaznih računa za isporuke dobara i usluga

– Posebne evidencije za uvezena dobra

– Posebne evidencije o stjecanjima dobara iz drugih država članica, primljenim i obavljenim usluga iz i u druge zemlje članice, kao i treće zemlje, te o primljenim isporukama na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu.

3. DOPRINOSI – Ako nerezident u svojoj državi rezidentnosti plaća obvezne doprinose, a RH ima s tom državom sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, nije dužan plaćati doprinose u RH. U suprotnom dužan je plaćati doprinose u RH.

Napomena: Navedene porezne obveze vrijede ako međunarodnim ugovorima koji su na snazi u RH nije drugačije uređeno.

Osobe koje nisu rezidenti u RH te koji žive u državi koja nije članica Europske unije, odnosno Europskog ekonomskog prostora, za obavljanje ovih usluga dužna je otvoriti obrt, odnosno trgovačko društvo.