Category Archives: Propisi

Pravilnik o računovodstvu neprofitnih organizacija i računskom planu

PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU (Narodne novine 1/15)  I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije… Pročišćeni i grafički uređeni tekst Pravilnika nalazi se na sljedećoj poveznici… Pravilnik o računovodstvu neprofitnih organizacija i rtačunskom planu

Read More »

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

(Narodne novine 121/14) I. OPĆE ODREDBE Opće odredbe Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga…

Read More »

Zakon o radu

ZAKON O RADU (Narodne novine 93/14) GLAVA I. OPĆE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno. Pročišćeni i grafički uređeni tekst Zakona nalazi se na sljedećoj poveznici… Zakon o radu

Read More »

Zakon o udrugama

ZAKON O UDRUGAMA (Narodne novine 74/14) I. OPĆE ODREDBE Područje primjene Zakona Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. (2) Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na političke stranke, vjerske zajednice, sindikate i udruge poslodavaca. (3) Na udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji se…

Read More »

Zakon o obrtu

ZAKON O OBRTU (Narodne novine 143/13) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Zakonom uređuju se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrta, vrste obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje vezanih obrta, institut domaće radinosti i sporednog zanimanja, pravna osoba koja obavlja obrt, organiziranost obrta, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja važna za obavljanje obrta. Pročišćeni i grafički uređeni tekst Zakona nalazi se na sljedećoj poveznici… Zakon o obrtu

Read More »

Zakon o trgovačkim društvima

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (Narodne novine 113/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/120 i 68/13) DIO PRVI ZAJEDNIČKE ODREDBE GLAVA I. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. TRGOVAC, TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAC POJEDINAC Pojam trgovca Članak 1. (1) Trgovac je, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. (2) Osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima smatraju se trgovcima u smislu ovoga…

Read More »