ZSPNFT

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 78/08 i 25/12) u čl.4., st.2, propisuje koji se obveznici provođenja mjera i radnji za sprječavanje i otkrivanje PN i FT.

Za obveznike navedene u Zakonu propisane su sljedeće obveze koje obuhvaćaju:

1. procjenu rizika od zlouporabe za PN/FT za pojedinu stranku, poslovni odnos, transakciju ili proizvod,

2. provođenje mjera dubinske analize stranke3. provođenje mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca te financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje poslovne jedinice i društva imaju sjedište u trećoj državi,

4. imenovanje ovlaštene osobe i njezina zamjenika za provedbu mjera te osiguranje uvjeta za njihov rad,

5. omogućavanje redovitoga stručnog osposobljavanja i izobrazbe djelatnika obveznika, te osiguravanje redovite interne revizije u izvršavanju zadaća i obveza,

6. izradu i redovito dopunjavanje liste indikatora za prepoznavanje stranaka i sumnjivih transakcija za koje postoje razlozi za sumnju na PN/FT,

7. obavještavanje i dostavljanje Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama i osobama,

8. osiguravanje čuvanja i zaštite podataka te vođenje propisanih evidencija,

9. provođenje drugih zadaća i obveza u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

Ovdje možete preuzeti sažetke vezane uz ispunjavanje propisanih obveza – Dubinska analiza
Napomena: Datoteka se nalazi u PDF formatu te je zaštićen šifrom.