Knjiga poslovnih udjela

Sukladno čl. 410. Zakonu o trgovačim društvima, Uprava d.o.o.-a dužna je ustrojiti i voditi knjigu poslovnih udjela. Knjiga poslovnih udjela dokument je koji sadrži podatke o Društvu te članovima Društva i njihovim udjela u Društvu. Također, u knjigu se unose i podaci o opterećenjima, podjelama udjela te svim drugim podjelama vezanim uz poslovne udjele.

Članovi uprave odgovaraju društvu za točnost podataka u knjizi poslovnih udjela, za popise koje su predali i za izjave koje su dali sudu. Oni solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom odgovaraju za štetu vjerovnicima i članovima društva te drugim osobama ako bi im ona bila pričinjena zbog netočnog upisa u knjizi poslovnih udjela ili nepravodobnog upisa u tu knjigu ili izjava danih sudu u kojima su bili netočni podaci ili zbog toga što sudu nisu dali izjave koje su po zakonu bili dužni dati.

U čl. 630., ZTD-a, propisane i prekršajne odredbe za pravnu osobu ako ne vodi knjigu poslovnih udjela ili je ne vodi uredno. Isto tako, za ovaj prekršaj kazniti će se i član društva, član uprave odnosno izvršni direktor ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora ili likvidator koji je zadužen za vođenje knjige poslovnih udjela.

Kazna za pravnu osobu može biti do najviše do 50.000,00 kuna, odnosno za osobu zaduženu za vođenje knjige do 7.000,00 kuna, a ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi novčana kazna može biti do iznosa od 50.000,00 kuna.

Podaci koji se obavezno unose u Knjigu poslovnih udjela su :

  • osnovni podaci o svakom članu društva:

a) za pravnu osobu o: tvrtci, odnosno nazivu, sjedištu, podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru i porezni broj

b) za fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj osobne identifikacijske isprave, a za stranca i država koja ju je izdala i porezni broj

  • iznosu temeljnoga uloga u društvo koji je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je ispunio,

  • sve obveze koje terete poslovni udio i

  • broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva

  • opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge promjene

  • brojevi pod kojim ih se u društvu vodi

 Poslovni udjeli u društvu mogu se prenositi i nasljeđivati.

Ne zaboravite!

Čl. 442. ZTD-a, propisano je kako uprava d.o.o.-a (osim ako zakonom ili društvenim ugovorom nije drugačije određeno) ima obavezu barem jednom godišnje sazvati skupštinu društva.

Isto tako, u čl.446., propisano je i kako se sve odluke donesene na skupštini moraju unijeti u Knjigu odluka skupštine. Oblik i sadržaje ove knjige nije definiran Zakonom.

 Knjigu poslovnih udjela u PDF formatu možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Knjiga poslovnih udjela