All posts by Marija

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

(Narodne novine 121/14) I. OPĆE ODREDBE Opće odredbe Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga…

Read More »

Kvartalni izvještaji

Statistički izvještaji, TSI-POD koji su poduzetnici bili obavezni sastavljati, a predavali su za razdoblje 01.01.31.03, 01.01.-30.06. te 01.01.-30.09., već neko vrijeme nisu obavezni dok je godišnji statistički izvještaj još uvijek propisan kao obavezan, a dužni ste ga izraditi i predati u FINA-u do 31.03. za prethodnu godinu za statistiku, a do 30.lipnja za javnu objavu. Dok je to bila obveza svakog poduzeća, nije se tome pridavala tolika važnost već je to bila još jedna u nizu nametnutnih “you must” obaveza. Kada je 2013. ukinuta obveza…

Read More »

Novi Zakon o udrugama

U Narodnim novinama 74/14, objavljanim dana 18.06.2014.godine, objavljen je novi Zakon o udrugama. Novi Zakon o udrugama stupa na snagu 01.10.2014. a postojećim udrugama stavljeno je na raspolaganje godina dana za usklađivanje statuta sa novim zakonom. Što se mijenja u odnosu na stari zakon? Novim zakonom utvrđena su Načela djelovanja udruge što u starom zakonu nije postojalo. Tako se u zakonu kao načela djelovanja udruge navode: Načelo neovisnosti, Načelo javnosti, Načelo demokratskog ustroja, Načelo neprofitnosti te Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu. Osnivanje udruge i…

Read More »

Nove napomene na računima

U Narodnim novinama 93/14 od 30.07.2014., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je stupio na snagu 01.09.2014. U spomenutim izmjena, člankom 17., dodan je novi stavak 2. u članak 31. Ovršnog zakona (NN 112/12 i 25/13) kojim se definira sadržaj vjrodostojne isprave. Prema navedenim izmjenama , ukoliko račune izdajete fizičkim osobama koji ne obavljaju registriranu djelatnost, potrebno je na račun staviti i upozorenje kako od njih možete tražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Prema Ovršnom zakonu, vjerodostojna je isprava “račun, mjenica…

Read More »

Zakon o radu

ZAKON O RADU (Narodne novine 93/14) GLAVA I. OPĆE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno. Pročišćeni i grafički uređeni tekst Zakona nalazi se na sljedećoj poveznici… Zakon o radu

Read More »

Zakon o udrugama

ZAKON O UDRUGAMA (Narodne novine 74/14) I. OPĆE ODREDBE Područje primjene Zakona Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. (2) Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na političke stranke, vjerske zajednice, sindikate i udruge poslodavaca. (3) Na udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji se…

Read More »