All posts by Marija

Zakon o obrtu

ZAKON O OBRTU (Narodne novine 143/13) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Zakonom uređuju se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrta, vrste obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje vezanih obrta, institut domaće radinosti i sporednog zanimanja, pravna osoba koja obavlja obrt, organiziranost obrta, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja važna za obavljanje obrta. Pročišćeni i grafički uređeni tekst Zakona nalazi se na sljedećoj poveznici… Zakon o obrtu

Read More »

Zakon o trgovačkim društvima

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (Narodne novine 113/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/120 i 68/13) DIO PRVI ZAJEDNIČKE ODREDBE GLAVA I. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. TRGOVAC, TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAC POJEDINAC Pojam trgovca Članak 1. (1) Trgovac je, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. (2) Osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima smatraju se trgovcima u smislu ovoga…

Read More »

Zakon o reviziji

ZAKON O REVIZIJI (Narodne novine 146/05, 139/08 i 144/12) I. TEMELJNE ODREDBE Sadržaj i područje primjene Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, određuju osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjeti za obavljanje usluga revizije, revizorski odbor, osnivanje i rad Hrvatske revizorske komore te nadzor njezina poslovanja, Odbor za javni nadzor revizije, provođenje javnog nadzora, nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije…

Read More »

Zakon o računovodstvu

ZAKON O RAČUNOVODSTVU (Narodne novine 109/07 i 54/13) I. OPĆE ODREDBE Opće odredbe Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, Registar godišnjih financijskih izvještaja, te obavljanje nadzora.….. Cijeli pročišćeni tekst Zakona možete preuzeti ovdje …. Zakon o računovodstvu

Read More »

Knjiga poslovnih udjela

Sukladno čl. 410. Zakonu o trgovačim društvima, Uprava d.o.o.-a dužna je ustrojiti i voditi knjigu poslovnih udjela. Knjiga poslovnih udjela dokument je koji sadrži podatke o Društvu te članovima Društva i njihovim udjela u Društvu. Također, u knjigu se unose i podaci o opterećenjima, podjelama udjela te svim drugim podjelama vezanim uz poslovne udjele. Članovi uprave odgovaraju društvu za točnost podataka u knjizi poslovnih udjela, za popise koje su predali i za izjave koje su dali sudu. Oni solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom odgovaraju za…

Read More »

Podaci o poduzeću

Što mora sadržavati Internet stranica i poslovni papir  Prilikom pripremanja osnovnih podataka o poduzeću za objavu na svojim internet stranicama, ili prilikom sastavljanja službenih dopisa, sastavljanja poslovnih ponuda ili pak računa i druge dokumentacije koja je sastavini dio svakodnevnog poslovanja, često se postavlja pitanja: Koje sve podatke, i zašto moramo navesti prilikom izrade istih? Sukladno članku 21. Zakona o trgovačkim društvima, propisano je što mora sadržavati poslovno pismo* te Internet stranica trgovačkog društva. Za društvo s ograničenom odgovornošću, a isto se primjenjuje i na jednostavni…

Read More »